Föräldraföreningen

Vid sidan av styrelsen, som ansvarar för skolverksamheten, finns Casa Montessori  föräldraförening, som samordnar olika föräldrainsatser. Alla familjer med barn på Casa Montessori är medlemmar i föreningen och medverkar vid aktiviteterna. Föräldraföreningens aktiviteter organiseras av en styrelse som väljs i samband med årsmötet.

Genom att skolans föräldrar ställer upp på de städdagar och fixarkvällar  som föräldraföreningen organiserar, möjliggörs det för skolan att lägga större andel av resurserna på det pedagogiska arbetet och på barnen.

Några aktiviteter som föräldraföreningen genomför är den årliga basaren där det samlas in pengar till kringaktiviteter och resor för klasserna. Basaren är liksom städdagar och fixarkvällar också tillfälle att lära känna varandra på skolan och tillsammans bidra till barnens skola.

Föräldraföreningen  ordnar också med en gåva vid terminsavslutningen till all personal på skolan och finansierar den årliga skolfotokatalogen som ges i ett exemplar till varje familj.

Framsida skolan