Historik

Casa Montessoris historia går tillbaka till 1976 då den första montessoriverksamheten i Partille startade  i form av en förskola i Anneberg med Medborgarskolan i Partille som initiativtagare och huvudman. 1978 bildades Partille Montessoriförening med uppgift att ”vara förskolläraren och skolan till stöd och hjälp i verksamheten samt att bidra till att information om skolan och dess Montessoripedagogik sprids”. 1979 flyttades förskoleverksamheten till Porthälla Scoutgård på Tiondevägen 6. Fram till 1985 innefattade verksamheten ett 40-tal barn och två lärare samt en assistent/praktikant. Denna kapacitet var dock långt ifrån tillräcklig för att kunna möta den stora efterfrågan på Montessoriundervisning i såväl förskola som lågstadium. Vid Partille Montessoriförenings årsmöte i oktober 1985 fastställdes bl.a. två viktiga mål för att möta efterfrågan; att starta en privat Montessoriförskola och att på sikt starta ett Montessorilågstadium.

Från september 1986 till juni 1987 lades högsta växeln in för att uppnå målen. Partille Montessoriförenings aktiviteter präglades av ett omfattande kontaktarbete med en rad skrivelser och inlagor till olika myndigheter, främst inom Partille kommun, kontakt med politiker och informationsmöten med föreningens medlemmar. De personer som låg bakom detta hårda arbete var läraren Inger Celion och de föräldrar som vid tiden ingick i styrelsen för Montessoriföreningen i Partille. Styrelsen bestod av Anders Ählström (ordf.), Jan Fridh (vice ordf.), Kerstin Järvholm (kassör), Eva Dornerus (sekr.), Maria Hansby, Christina Lindén-Davidsson, Ann-Marie Pendrill, Mona-Lisa Reinebrandt och Stefan Svensson. Dessa personers hårda arbete gav resultat. 1987 startade Montessoriföreningen Montessoristiftelsen i Partille och i augusti samma år kunde 8 elever födda 1980 börja lågstadiet och första klass. Skolan Casa Montessori i Partille hade startats!

På förskolan gick 24 barn och det fanns totalt 4 anställda. Under höstterminen drevs verksamheten i provisoriska lokaler men i december 1987 kunde förskolan och skolan flytta till nyrenoverade lokaler på Oluff Nilssons väg 3. Huvudmän för förskolan på Oluff Nilssons väg var Partille Montessoriförening och Medborgarskolan i Partille och huvudman för skolan på Oluff Nilssons väg var Montessoristiftelsen i Partille. Montessoriförskolan i Porthälla scoutgård drevs vidare i Medborgarskolans regi. Fr.o.m. läsåret 1988/89 tog Montessoristiftelsen i Partille över huvudmannaskapet helt och hållet  för verksamheten på Oluff Nilssons väg (förskola, lågstadium, fritids) och nu var planerna på att starta mellanstadium redan igång. Återigen togs nödvändiga myndighets- och politikerkontakter och bl.a. tillskrevs näringslivet i både Partille och Göteborg för att uppmana det till att stödja/sponsra starten av mellanstadiet. Målet nåddes återigen och mellanstadiet startades höstterminen 1990 vilket innebar att lågstadieeleverna kunde fortsätta sin skolgång i fjärde klass på Casa Montessori i Partille.

Hösten 1992 klipptes de formella banden mellan Montessoriföreningen i Partille och Montessoristiftelsen i Partille. Montessoriföreningen, vilken hade varit en föräldraförening för både Casa Montessori men även för andra Montessoriförskolor i kommunen, fasades successivt ut. Istället växte Föräldraföreningen Casa Montessori fram. Alla föräldrar på Casa Montessori i Partille ingår i denna föräldraförening. Fram till 1994 finansierades skolan delvis genom skolavgifter som föräldrarna betalade för sina barn. Detta togs dock bort fr.o.m. höstterminen 1994.
Efter att ha byggt upp verksamheten från förskola, lågstadium och mellanstadium saknades nu bara ett högstadium för att skolan skulle bli en komplett grundskola. Arbetet påbörjades och höstterminen 1994 startade högstadiet då 10 elever födda 1981 kunde börja sjunde klass. Högstadiet utökades successivt och var fullt utbyggt fr.o.m. läsåret 1996/97. Förskolan och skolan bestod då av totalt 96 barn/elever och 15 anställda. Våren 1997 gick de första niondeklassarna ut, det var 12 elever.

Förskolan och skolan drevs vidare och 1998 gick totalt 165 barn/elever på skolan och det var 21 anställda. I takt med att skolan växte fanns det behov av en större lokal. Hösten 2003 flyttade därför skolan till nyrenoverade lokaler på Ögärdesvägen 2, där verksamheten fortfarande bedrivs. Dessa lokaler är inte bara större utan även bättre anpassade för skolan med bl.a. egna lokaler för sy- respektive träslöjd, något elever tidigare haft vid andra kommunala skolor.

Casa Montessori i Partille har idag ca 230 barn/elever mellan 3 och 16 år samt 37 anställda. Skolan var en av de första skolorna i Sverige som använde sig av Montessoripedagogiken hela vägen från förskola till årskurs nio.