Montessoripedagogiken hos oss

Montessoripedagogiken grundar sig på de tankar Maria Montessori formulerade redan i början på 1900-talet, men hennes tankar är högst aktuella än idag. Maria Montessori ville att barnen skulle bli kritiskt tänkande varelser som kände tillit till sin förmåga. Tankar som vi verkligen känner igen i dagens kursplaner och arbetar aktivt med.

Något Maria observerade var att alla barn oavsett bakgrund följer samma utvecklingsmönster. Att se var barnet befinner sig i sin utveckling och ta tillvara på dess inneboende nyfikenhet och vilja att lära är något som därför genomsyrar hela verksamheten. Barnen får, med lärarnas hjälp, själva planera sitt arbete och lär sig därmed tidigt att ta eget ansvar. För att ge goda förutsättningar för barnen att kunna fördjupa sig i och kunna koncentrera sig på sitt arbete strävar vi efter sammanhållna arbetspass under förmiddagarna. Under ett arbetspass arbetar som regel barnen med olika saker utifrån sin planering. Eftersom vi har åldersintegrerade grupper stärks barnens sociala förmåga och deras självkänsla likaså när de får möjlighet att hjälpa andra.

Att använda alla sina sinnen vid inlärning såg både Maria Montessori och senare forskning som väldigt gynnsamt. Att känna på en bokstav samtidigt som man hör ljudet, eller att praktiskt få bygga ett binomen gör sannolikt att barnet får en bättre förståelse av abstrakta begrepp. Till hjälp finns i våra montessoriklassrum olika materiel att välja bland. Dessa tränar allt från finmotorik och språkförmåga till logiskt tänkande. Matematikmaterielet ger till exempel barnen en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment lämnar det materialet för att lösa uppgifter på abstrakt väg. Mycket av materielen är självrättande vilket stärker barnet i att klara sig själv och ökar dess självtillit. Maria menade att materielen och pedagogiken skulle anpassas till den kultur barnet finns i. Därför blir även datorer och annan IT-utrustning ett självklart redskap hos oss.

Allt materiel är en del av det man brukar kalla förberedd miljö. Som ett led i detta är bord och bänkar i klassrummen för de yngre åldrarna anpassade till barnens storlek. Barnen ska själva kunna hämta det materiel de ska arbeta med och när de är färdiga kunna ställa tillbaka det på sin rätta plats. Ordning ger barnen trygghet och de kan lättare fokusera på sitt arbete. En annan vinst blir att då materielen bara finns i ett exemplar får man träna på att visa hänsyn, att vänta på sin tur eller att samarbeta kring en uppgift. Till miljön hör inte bara miljön i klassrummen. Närmiljön runt vår skola i form av skog, berg och äng blir en del av undervisningen både för de yngre och äldre. Även studiebesök och besök på exempelvis bibliotek och kulturevenemang är ett ofta använt sätt att förlänga klassrummet.

Maria Montessori hade en holistisk syn på lärande vilket innebär att eleverna ges en helhet innan de studerar detaljerna. Vi delar den kunskapssynen och arbetar gärna med olika ämnesintegrerade projekt på alla stadier. Något som inte minst understryks i LGR22.

Vill du läsa mer om Montessoripedagogiken besök gärna Montessoriförbundets hemsida www.montessoriforbundet.se