4-6

I åk 4-6 består skoldagen till stor del av längre arbetspass där eleverna arbetar ämnesövergripande utifrån sin egen planering. Läraren har en viktig roll för att leda varje elev vidare i sin skolutveckling såväl genom individuell uppföljning som inspirerande lärarledda gruppaktiviteter. Klasserna samarbetar ofta med varandra t.ex vid temaarbeten, skolutflykter, studiebesök m.m. När eleverna börjar i åk 4 får de varsin Chromebook. En del av skolarbetet sker digitalt men i klassrummet finns mycket konkret montessorimaterial som eleverna arbetar med dagligen. 

I 4-5:an går barnen åldersblandade i två grupper, Pi och Omega, om 19 barn med en lärare i varje grupp. Eleverna har ämneslärare i idrott, musik, slöjd och engelska. I övrigt sker undervisningen av klassläraren. Den förberedda miljön är viktig i ett montessoriklassrum och eleverna lär sig att ta ansvar för sin skolmiljö tillsammans med läraren.

När eleverna börjar i åk 6 (Sigma) så får de fler ämneslärare och läser i en åldershomogen grupp men samarbetar ofta med 4-5:an kring temaarbeten och utflykter. I åk 6 väljer eleven att läsa tyska eller franska som språkval. En annan nyhet i åk 6 är att eleverna får betyg, de har även nationella prov under läsåret. Eleverna i Sigma går fortfarande i en liten klass och arbetet med hur vi är mot varandra och att ta ansvar för den gemensamma skolmiljön är viktiga frågor i det dagliga skolarbetet. Det förberedda klassrummet består till större del än tidigare av digitala arbetsformer.