Förskola och förskoleklass

I vår verksamhet för de yngsta får barnen uppleva, utvecklas och upptäcka i en trygg och förberedd miljö. Vi ser barnet som kompetent med lust att lära och en vilja att bli självständigt, allt enligt Maria Montessoris tankar om barns utveckling. För att barnen ska tränas i att bli självständiga är möbler och de saker barnen använder anpassade efter barnens storlek. Skåp och hyllor är lagom höga och barnen kan ta allt materiel själva.

Barnen lär genom alla sina sinnen för att få en förståelse och kunskap om omvärlden. Det betyder till exempel att allt arbete barnen utför först görs konkret där barnen får känna och se för att på så sätt lära in och förstå mer abstrakta begrepp.

Förskolan
Förskolan på Casa Montessori har två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. På varje avdelning går det 20 barn.

I klassrummet tränar barnen bland annat sitt språk, sitt matematiska tänkande och sin finmotorik. För att barnen ska kunna träna sin grovmotorik och uppleva naturen med dess årstidsväxlingar går vi  två gånger i veckan till skogen. Under utevistelsen lagar vi bland annat mat över öppen eld, går sagopromenader och har mattelekar. Det barnen upplever i naturen med alla sina sinnen barnet arbetar det också med inne och kunskapen knyts ihop till en helhet.

På vår gård finns odlingslotter där vi sår och skördar allt efter årstid. Barnen vårdar och lär sig ta ansvar. Vi testar på experiment och teknik där barnen själva är delaktiga. Inom skapande verksamhet får barnen pröva på olika tekniker och material.

Vi har tillgång till en gymnastiksal som vi utnyttjar en gång i veckan. Barnen älskar gymnastik och utvecklar sin rörlighet och motorik. Även sång och musik är en del av vår daglig verksamhet. Genom sånger och ramsor stimuleras språket samtidigt som barnet blir en del av en gemenskap.

Förskoleklassen
Förskoleklassen, eller F-klassen som vi oftast kallar den här på Casa Montessori, kan ses som en bro mellan förskola och skola och har ett gott samarbete med båda. Vi ger barnen en trygg heldagsomsorg där vi tar tillvara på sexåringars naturliga nyfikenhet och lust att lära, leka och vara sociala. I F-klassen går det 18 barn och det är två förskollärare i gruppen.

Vi ser varje barn som en unik individ och för att tillvarata barnets eget intresse väljer det självt vilka aktiviteter det ska arbeta med. Det är viktigt att barnen får möjlighet att kunna sitta i lugn och ro med det som känns meningsfullt för dem. Något som bidrar till att det är lättare och roligare att lära sig nya saker. I vårt klassrum ”arbetar” därför barnen med olika saker, ibland för sig själva och ibland i mindre grupper. Man kan här se barn som spelar spel, pusslar, målar på staffli, lär sig bokstäver, läser böcker, räknar, målar flaggor eller bygger med olika geometriska klossar och former. Pedagogernas roll blir att instruera, stimulera och se till att det blir arbetsro runt barnen.

En atmosfär av respekt och harmoni finns samtidigt som vi lägger stor vikt vid att vi ska ha roligt tillsammans. Ett sätt att ha roligt är att sjunga och röra sig till musik tillsammans, det gör vi dagligen. Det är också ett sätt att tillgodose barnens behov av att röra sig de dagar vi inte går vi till idrottshallen för att ha gymnastik. Barnen är ute på gården och leker varje dag. Dessutom tillbringar vi en heldag i veckan ute i vår fantastiska närmiljö med både skog och äng. Här får barnen leka och lära sig om naturen och hur vi ska vara rädd om den. För att barnen ska få uppleva och kunna ta med sig omvärlden in i klassrummet gör vi många roliga utflykter som besök på konserter, bondgård och museer.